fbpx

Programa

Teksto dydis: mažinti | didinti

GEROVĖS LIETUVAI EUROPOJE – SVARBIAUSIAS YRA TAVO BALSAS !

DARBO PARTIJOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PROGRAMA

UŽ EKONOMINĘ SANGLAUDĄ IR FINANSINĘ ATSAKOMYBĘ!

Sieksime įveikti visuotinę krizę ir atkurti ekonomiką sugrąžinant pasaulio ekonomikos dalyvius į prekybos kelią. ES šalys turi atsiverti ir prekiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis pasaulio valstybėmis.

Pasisakome už
tai, kad skubiai būtų imtasi konkrečių priemonių sukurti veikiančią vidaus rinką; mažinti administracinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui; gerinti bendrąsias sąlygas pramonei.

Sieksime, kad ES toliau būtų gerinama verslo aplinka ir teikiama parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms, diegiančioms inovacijas (naujoves).

Europos ekonomikos atkūrimo plano veiksmų koordinavimą ES lygiu!

Siūlysime naujas priemones, padedančias įgyvendinti kurti konkurencingą ir tvarią ES ekonomiką.

Kontroliuosime Europos ekonomikos atkūrimo plano vykdymą.

Atsisakysime muitų ir kvotų iš besivystančių šalių importuojamai žemės ūkio produkcijai, kuri neauginama ES šalyse narėse.

Sieksime, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms tektų vadovaujamasis vaidmuo atkūrus  ekonomiką.

Remsime Europos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų bei plėtros ir naujovių diegimo strategiją, kaip esmines priemones, padėsiančias įveikti ekonomikos nuosmukį.

Naujos Europos finansų sistemos priežiūros sukūrimą!

Prisidėsime prie ES finansų sistemos reformos stiprinant bankų priežiūrą ir kreditų išdavimo kontrolę; vertybinių popierių, pensijų fondų ir draudimo įmonių priežiūrą ir reguliavimą.

Sieksime kuo daugiau gauti ES ūkio išlyginimo lėšų Lietuvai, kol ji pasieks ES šalių stabilumo vidurkį.

Pasisakome už vieningą ES valiutą — eurą.

UŽ SOCIALINĖS SANGLAUDOS  IŠSAUGOJIMĄ !

Už socialinį teisingumą!

Būtina imtis laikinų ir tikslinių priemonių siekiant skatinti užimtumą, užkirsti kelią darbo vietų praradimui ir neigiamam socialiniam poveikiui. Kovosime su skurdu ir nedarbu! Būtina sustiprinti aktyvias ir prevencines darbo rinkos priemones, siekiant padėti išvengti ilgalaikio nedarbo, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms grupėms–vyresnio amžiaus žmonėms ir nekvalifikuotiems darbuotojams.

sieksime kovoti su vaikų skurdu remiant vienišus tėvus ir daugiavaikes šeimas; skirsime ypatingą dėmesį žmonių su negalia profesinei reabilitacijai, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos pritaikymui,
sieksime, kad valstybės narės būtų skatinamos imtis priemonių tam, kad išlaikytų minimalių išmokų ir bazinės pensijos perkamąją galią;

saugias ir sveikas darbo sąlygas dirbantiesiems!

Sieksime, kad verslo orientacija būtų nukreipta ne vien į pelno siekimą, bet ir į socialinį solidarumą, žmogaus teises, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Remsime darbo ir laisvalaikio derinimą, darbuotojams turėtų būti suteikta galimybė išlaikyti laisvalaikio ir laiko, kurį jie praleidžia darbe, pusiausvyrą.

UŽ AKTYVŲ, PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANTĮ JAUNIMĄ VISOJE EUROPOJE!

Remsime Lietuvos jaunimo organizacijų švietėjišką, savanorišką veiklą ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros projektus.

Sieksime palengvinti studentų mainus ES. Tarpininkausime Lietuvos jaunimui įsitvirtinti ES institucijose pagal išsilavinimą ir gebėjimus, atlikti praktiką EP narių biuruose Briuselyje ir Strasbūre.

Siūlysime Europos Komisijai (EK) skatinti ir remti jaunimo centrų kūrimąsi.

UŽ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ PASTOVŲ ATNAUJINIMĄ!

Mokymasis visą gyvenimą — stabilumo, didesnių galimybių  bei asmeninės gerovės pagrindas!

Remsime valstybių narių pastangas per Mokymąsi visą gyvenimą skatinti kūrybiškumą, kuris taptų naujovių varikliu ir svarbiu asmeninių, profesinių, verslumo, socialinių gebėjimų plėtojimo ir visų visuomenės narių gerovės puoselėjimo pagrindu.

kalbų mokymąsi, kultūrų įvairovę! Remiame ES kultūrinę įvairovę, akcentuojant nacionalinės kultūros išsaugojimą, puoselėjimą, lietuvių kalbos apsaugą bei tęstinumą. Remiame ES ypatingą dėmesį skirti kalbų mokymui, todėl sieksime, kad ši nuostata kuo plačiau būtų įgyvendinta.

sportą, visas fizinės veiklos formas, padedančias stiprinti sveikatą, gerinančias gyvenimo kokybę!Palaikome EK nuostatą, kad būtina skatinti piliečių didesnį fizinį aktyvumą, kad visi gyventojai turėtų galimybę sportuoti, o ypatingai jaunimas, moterys ir neįgalieji, kad valstybės narės deramai investuotų į sveikatai palankios aplinkos plėtrą, į tolygų sporto infrastruktūros kūrimą regionuose.

sporto vaidmens stiprinimą švietimo ir mokymo srityje!

Darbo partija pasisako sveikos gyvensenos mokymą visų lygių mokymo įstaigose, už kasdienį judėjimą, lengvą fizinę veiklą.

sporto galimybes siekiant socialinės įtraukties, integracijos ir lygių  galimybių!

UŽ SAUGIAS, PRIEINAMAS, GEROS KOKYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VISOJE EUROPOS SĄJUNGOJE!

Sieksime:
– užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ir saugumo Lietuvoje bei ES.
– kad būtų vienodos ir prieinamos vaistų kainos visoje ES.
– ES stiprinti vėžio prevenciją, tobulinti ligonių gydymą ir priežiūrą. Skirstant ES lėšas teiksime pirmenybę sveikatos ugdymo, stiprinimo ir ligų prevencijos programoms. Pasisakome už elektroninės sveikatos sistemos Lietuvoje sukūrimą bei integravimąsi į  ES e-sveikatos sistemas.

UŽ BENDRĄ TEISINGUMO IR SAUGUMO ERDVĘ!

Sieksime
:
– realizuoti Lisabonos sutarties nuostatas ES prisijungiant prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.
– Žmogaus teisių komiteto įsteigimo Europos Parlamente.
– kad būtų užtikrintos galimybės ES piliečiams apsiginti nepriklausomuose ir efektyviai teisingumą vykdančiuose teismuose nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jie būtų.
– kad būtų sustiprinta asmens duomenų apsauga ES valstybėse.

UŽ TEISĘ ŽINOTI KĄ VARTOJAME!

Mes pasisakome už tai, kad ES maisto gamyba būtų grindžiama labai Aukštais maisto saugos standartais. Sieksime riboti vaistų ir medicinos paskirties produktų reklamą, užtikrinti jų kokybę ir saugumą.

KURKIME BENDRĄ ENERGETIKOS POLITIKĄ!

Sieksime
bendros energetikos politikos įgyvendinimo, kad energetinis saugumas ir energetinis solidarumas būtų prioritetinis ES tikslas.

Sieksime
, kad ES neliktų „energetinių salų“, tarp kurių yra ir Lietuva. ES turi prisidėti tiesiant tiltus tarp „energetinių salų“ ir kurti bendrą  Europos energetikos tinklą.

Sieksime, kad  būtų užtikrintas  pakankamas dujų ir atsargų  rezervas.

Sieksime
depolitizuoti santykius su naftą bei dujas eksportuojančiomis ir importuojančiomis šalimis.

Sieksime
kontroliuoti veiksmų įgyvendinimą, kurie skaidys monopolijas, apribos monopolizuotų šakų gaunamas pajamas ir įtvirtins didesnę konkurenciją elektros ir dujų rinkose.

Sieksime
, kad ES šalys vieningai derėtųsi perkant dujas iš „Gazprom“.

Sieksime
atsinaujinančios energijos išteklių platesnio panaudojimo, tikslinių investicijų energetinio saugumo užtikrinimui.

UŽ EUROPOS KOMUNIKACINĘ PARTNERYSTĘ!

Palaikome EP, Tarybos ir Europos Komisijos iniciatyvą dėl tobulinamos komunikacijos ES klausimais.

Mes pasisakome už piliečių galimybę pasinaudoti teise pareikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti viešuose debatuose ES klausimais.

Mes veiksmingą komunikaciją su kuo platesne visuomenės dalimi ir objektyvios informacijos jai perdavimą.

Rinkimai 2015

ALDE